ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

“ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗ – ΓΕΥΣΗ ΠΟΥ ΣΕ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ”

H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Mondelez Europe Services GmbH – Υποκατάστημα Ελλάδας» (εφεξής «Διοργανώτρια Εταιρεία») που εδρεύει στο 12ο χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας, 144 52 Μεταμόρφωση Αττικής, διοργανώνει διαγωνισμό με τον τίτλο «ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗ – ΓΕΥΣΗ ΠΟΥ ΣΕ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ» (εφεξής «Διαγωνισμός») με σκοπό την προώθηση των προϊόντων ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗ (εφεξής «Προϊόντα»).
Για την υλοποίηση και δημοσιότητα του Διαγωνισμού η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει επιλέξει ως συνεργάτη της την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Bold Ogilvy Ανώνυμη Εταιρεία Επικοινωνίας» με έδρα στο Γέρακα Αττικής (Ημαθίας 10Α), (εφεξής «Συνεργάτης»), η οποία θα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διευθέτηση του Διαγωνισμού σε συνεργασία με τους συνεργάτες – υπεργολάβους της με την επωνυμία α) «CARE DIRECT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (εφεξής «CARE DIRECT») και β) «FIGAME.COM ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕ» (εφεξής «Ταξιδιωτικό Γραφείο»).Ο Διαγωνισμός διενεργείται μέσω του διαδικτυακού τόπου ιδιοκτησίας της Διοργανώτριας Εταιρείας www.ygeiaspavlides.gr (εφεξής «Διαδικτυακός Τόπος»).

1.Δώρο

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διοργανώνει τον παρόντα Διαγωνισμό με δώρο 24 ταξιδιωτικά κουπόνια – voucher συνολικής αξίας χιλίων ευρώ (1.000€) έκαστο, τα οποία θα εκδοθούν από το συνεργαζόμενο Ταξιδιωτικό Γραφείο. Κάθε voucher συνολικής αξίας χιλίων ευρώ (1.000€) δύναται να εξαργυρωθεί σε μια σειρά υπηρεσιών οι οποίες προσφέρονται από το Ταξιδιωτικό Γραφείο (εισιτήρια αεροπορικά, ακτοπλοϊκά, κράτηση ξενοδοχείου, ενοικιάσεις οχημάτων, ταξιδιωτική ασφάλιση. Όλα τα παραπάνω ισχύουν μόνο για προορισμούς εντός Ελλάδος. Oι νικητές μπορούν να επικοινωνούν είτε γραπτώς στο corporate@figamegroup.com, είτε στα κάτωθι τηλέφωνα επικοινωνίας 210 6399270 και 210 6399170 για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες). Το voucher θα είναι ονομαστικό και θα εκδίδεται στο όνομα του εκάστοτε νικητή (στο εξής ο «Νικητής»).Η διάρκεια ισχύος του voucher ορίζεται έως 31/12/2024 και αποκλείεται ρητά η δυνατότητα παράτασης της εν λόγω χρονικής διάρκειας και της μεταγενέστερης εξαργύρωσής του από τον Νικητή. Η εκτέλεση της υπηρεσίας μπορεί να αφορά σε μεταγενέστερη της 31ης/12/2024 ημερομηνία, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με το Ταξιδιωτικό Γραφείο. Ως εκ τούτου, ο Νικητής έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κράτηση των διαθέσιμων από το Ταξιδιωτικό Γραφείο, ταξιδιωτικών υπηρεσιών που επιθυμεί έως 31/12/2024, οι οποίες μπορούν να αφορούν σε υπηρεσία που θα παρασχεθεί και σε μεταγενέστερη ημερομηνία.
Το voucher μπορεί να εξαργυρωθεί ολικά ή τμηματικά, από τον ίδιο το Νικητή κατόπιν σχετικής έγγραφης ειδοποίησης του Ταξιδιωτικού Γραφείου από το Νικητή. Η ισχύς του voucher διαρκεί εωσότου εξαργυρωθεί πλήρως (μηδενιστεί) το ποσό της αξίας των προσφερόμενων παροχών/υπηρεσιών που έχουν επιλεγεί από το Νικητή ή/και από οποιονδήποτε τρίτο έχει υποδειχθεί από το Νικητή, εφαρμοζόμενης σε κάθε περίπτωση της ως άνω χρονικής διάρκειας του voucher, με το πέρας της οποίας παύει αυτοδικαίως η ισχύς και η δυνατότητα εξαργύρωσής του. Σε περίπτωση που ο Νικητής επιλέξει προσφερόμενη υπηρεσία η οποία υπερβαίνει την αξία του voucher ως ανωτέρω, ο Νικητής θα επιβαρύνεται για το εν λόγω υπερβάλλον της αξίας του voucher ποσό, αποκλειομένης ρητώς οποιασδήποτε περαιτέρω υποχρέωσης κάλυψης της διαφοράς αυτής από τη Διοργανώτρια, το Συνεργάτη ή το ταξιδιωτικό γραφείο.
Το voucher δεν δύναται να μεταβιβαστεί, να πωληθεί ή να ανταλλαχθεί με άλλα voucher, προϊόντα, υπηρεσίες, χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

2. Διάρκεια

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Δευτέρα 02/10/2023, ώρα 12:00μ.μ. έως και την Κυριακή 24/12/2023, ώρα 11:59μ.μ. («Διάρκεια»). Μετά το πέρας της Διάρκειας του Διαγωνισμού καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή. Η Διοργανώτρια Εταιρεία, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, δύναται και διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη Διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού, με πρότερη σχετική ανακοίνωση στον Διαδικτυακό Τόπο.
Οποιαδήποτε συμμετοχή εκτός των ορίων της Διάρκειας του Διαγωνισμού θεωρείται άκυρη και δε λαμβάνεται υπόψη στην ανάδειξη νικητών. Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά τη λήξη ή την παράταση/συντόμευση της λήξης ή μετά την ανάκληση του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, οποιεσδήποτε υποβληθείσες συμμετοχές ενδιαφερομένων θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και ανύπαρκτες, δεν επάγουν οποιοδήποτε αποτέλεσμα, δεν δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό, δεν δεσμεύουν οποιονδήποτε, παύουν να ισχύουν και δεν παρέχουν κανένα απολύτως δικαίωμα στα Δώρα του Διαγωνισμού.

3. Δικαίωμα συμμετοχής - Αποκλεισμός

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό δεν έχουν οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρείας, του Συνεργάτη και της CARE DIRECT, οι σύζυγοι και οι συγγενείς αυτών α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής βάσει άλλου άρθρου των παρόντων Όρων.
Σε περίπτωση κατά την οποία συμμετάσχει στο Διαγωνισμό πρόσωπο το οποίο δεν δικαιούται να συμμετέχει και αναδειχθεί τυχερός του Δώρου του Διαγωνισμού, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται, θα εκπίπτει του σχετικού δικαιώματος και δεν θα του χορηγείται το αντίστοιχο Δώρο. Ο αποκλεισμός των συμμετεχόντων ή νικητών κατά τα ανωτέρω μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού, ακόμα και κατά το στάδιο απόδοσης του Δώρου.

4. Τρόπος συμμετοχής στο Διαγωνισμό

4.1. Για να λάβει κάποιος μέρος στο Διαγωνισμό («Συμμετέχων») θα πρέπει να ακολουθήσει την παρακάτω διαδικασία:
Ο ενδιαφερόμενος χρήστης καλείται να επισκεφθεί τον Διαδικτυακό Τόπο του Διαγωνισμού (www.ygeiaspavlides.gr), στον οποίο είναι αναρτημένοι και οι παρόντες Όροι, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, smart κινητού τηλεφώνου ή tablet, και να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:
- Επιλέγει το button «ΠΑΡΕ ΜΕΡΟΣ».
- Εισάγει στο αντίστοιχο πεδίο τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου.
- Στο πεδίο «Moναδικός κωδικός» εισάγει τον μοναδικό κωδικό που θα βρει στη συσκευασία Υγείας Παυλίδη που έχει στην κατοχή του.
- Συμπληρώνει τα στοιχεία του: Όνομα, επώνυμο, email, τηλέφωνο
- Αποδέχεται τους όρους συμμετοχής και επιβεβαιώνει ότι είναι άνω των 18 ετών επιλέγοντας τα αντίστοιχα tick-boxes. Η επιλογή αμφότερων των ως άνω tick-boxes (επιβεβαίωσης ηλικίας και επιβεβαίωσης αποδοχής των παρόντων Όρων του Διαγωνισμού) αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό. Σε περίπτωση που κάποιος Συμμετέχων δεν ακολουθήσει την παραπάνω διαδικασία, η συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν μπορεί να γίνει δεκτή, να καταχωρισθεί και να ολοκληρωθεί. Εάν κάποιος Συμμετέχων δεν αποδέχεται τους όρους του Διαγωνισμού, οφείλει να μη συμμετάσχει.
- Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλέγει το button «ΥΠΟΒΟΛΗ» για να ελεγχθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής του και να λάβει μέρος στην κλήρωση.
- Στον διαγωνισμό συμμετέχουν οι παρακάτω συσκευασίες Yγείας Παυλίδη: Υγείας Παυλίδη Κλασσική 100γρ, Υγείας Παυλίδη με Πορτοκάλι 100γρ και Υγείας Παυλίδη με Αμύγδαλα 100γρ, που φέρουν την επικοινωνία του διαγωνισμού.
4.2 Στο Διαγωνισμό συμμετέχουν οι συσκευασίες Υγείας Παυλίδη Κλασσική 100γρ, Υγείας Παυλίδη με Πορτοκάλι 100γρ και Υγείας Παυλίδη με Αμύγδαλα 100γρ, που φέρουν την επικοινωνία του διαγωνισμού.
Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας. Οι καταναλωτές μπορούν να συμμετέχουν με τη δωρεάν λήψη μιας συσκευασίας Yγείας Παυλίδη, από τα γραφεία της Mondelez Europe Services GmbH - Παράρτημα Ελλάδος, 12ο χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας, 144 52 Μεταμόρφωση Αττικής. Κάθε καταναλωτής μπορεί να λάβει μόνον μία συσκευασία δωρεάν με τυχαία διανομή.
Οι εβδομαδιαίες συμμετοχές ορίζονται όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία & Ώρα
#1 02/10/2023 12:00 μ.μ. – 09/10/2023 11:59 π.μ.
#2 09/10/2023 12:00 μ.μ. – 16/10/2023 11:59 π.μ.
#3 16/10/2023 12:00 μ.μ. – 23/10/2023 11:59 π.μ.
#4 23/10/2023 12:00 μ.μ. – 30/10/2023 11:59 π.μ.
#5 30/10/2023 12:00 μ.μ. – 06/11/2023 11:59 π.μ.
#6 06/11/2023 12:00 μ.μ. – 13/11/2023 11:59 π.μ.
#7 13/11/2023 12:00 μ.μ. – 20/11/2023 11:59 π.μ.
#8 20/11/2023 12:00 μ.μ. – 27/11/2023 11:59 π.μ.
#9 27/11/2023 12:00 μ.μ. – 04/12/2023 11:59 π.μ.
#10 04/12/2023 12:00 μ.μ. – 11/12/2023 11:59 π.μ.
#11 11/12/2023 12:00 μ.μ. – 18/12/2023 11:59 π.μ.
#12 18/12/2023 12:00 μ.μ. – 24/12/2023 11:59 μ.μ.

Ειδικότερα, στην κάθε κλήρωση συμμετέχουν οι χρήστες που έχουν δηλώσει συμμετοχή κατά την διάρκεια της εκάστοτε περιόδου / εβδομάδας, όπως αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω. Για την συμμετοχή σε επόμενη χρονικά κλήρωση, ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει εκ νέου συμμετοχή σύμφωνα με τους παρόντες όρους, καθώς η εκάστοτε συμμετοχή αφορά μόνο στην εκάστοτε περίοδο αναφοράς και δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν για τις επόμενες χρονικά κληρώσεις.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης συμμετοχής, ο ίδιος συμμετέχων δεν θα χρειαστεί να συμπληρώσει ξανά την φόρμα συμμετοχής, εφόσον δηλώσει το ίδιο κινητό κατά την κατάθεση νέου κωδικού.
Με το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, ολοκληρώνεται η υποβολή της συμμετοχής στο Διαγωνισμό, η οποία λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη των Συμμετεχόντων. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί η Διοργανώτρια Εταιρεία με τα ανωτέρω στοιχεία των νικητών θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό από το σύστημα της Διοργανώτριας Εταιρείας και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής.
Κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού (αρκεί κάθε φορά να δηλώνει νέο κωδικό), δεν έχει όμως το δικαίωμα λήψης περισσότερων του ενός Δώρου, ανεξαρτήτως εάν έχει συμμετάσχει με τον ίδιο αριθμό κινητού τηλεφώνου ή διαφορετικό αριθμό του οποίου τυγχάνει κάτοχος. Συνεπώς, κάθε Συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μόνο ένα (1) Δώρο καθ’ όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού. Σε αυτήν την περίπτωση λαμβάνει μόνο το Δώρο που του αναλογεί από την πρώτη κατά χρονική σειρά κλήρωση, ενώ σε περίπτωση που αναδειχθεί εκ νέου Νικητής σε επόμενη κλήρωση κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, δεν θα έχει δικαίωμα σε εκ νέου απόδοση του Δώρου, θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό και θα αναδεικνύεται στη θέση του ως νικητής ο πρώτος κατά σειρά επιλαχών.
Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:
(α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους που έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο και δεν αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη,
(β) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στους παρόντες όρους,
(γ) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας Εταιρείας, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης ή αθέμιτης τεχνικής επιρροής στα συστήματα της Διοργανώτριας Εταιρείας ή στο μηχανισμό ανάδειξης νικητών ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου
(δ) δεν φέρει λάθη, ανακρίβειες, ελλείψεις ή οποιοδήποτε άλλο σφάλμα
και
(ε) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας Εταιρείας κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού.
Ειδικότερα προβλέπεται ότι αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε Συμμετέχων στο Διαγωνισμό παραβιάζει ή υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ή και απλές ενδείξεις ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό της Διοργανώτριας Εταιρείας ή τους όρους του Διαγωνισμού με αντικανονικές ενέργειες, ρητά συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και της περίπτωσης εισαγωγής μη υπαρκτών κωδικών ή πολλαπλής εισαγωγής του ίδιου κωδικού κλπ., η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες Αρχές και να διεκδικήσει αποζημίωση από τα αρμόδια Δικαστήρια για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν έχει υποστεί από τις παραπάνω ενέργειες. Η Διοργανώτρια Εταιρεία και ο Συνεργάτης δεν φέρουν καμία ευθύνη για δηλώσεις συμμετοχής που απωλέσθησαν ή έφεραν λανθασμένα, ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία. Οι εγγραφές που δεν συμφωνούν με τους παρόντες Όρους θα τεθούν εκτός Διαγωνισμού.
Η Διοργανώτρια ή/και ο Συνεργάτης μπορούν να ακυρώσουν, κατά την απόλυτη κρίση τους και σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρούν ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου. Κάθε Συμμετέχων στο Διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα, σύμφωνα με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και σύμφωνα με τους όρους χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου και τους παρόντες όρους.
Η συμμετοχή πρέπει να γίνει απευθείας από το άτομο που θα συμμετάσχει στον Διαγωνισμό και σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. Δεν θα γίνονται δεκτές συμμετοχές τρίτων, spam και μαζικές συμμετοχές. O Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει οποιοδήποτε άτομο, το οποίο παρεμβαίνει στη διαδικασία συμμετοχής ή δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους και μπορεί να ακυρώσει, να καταγγείλει, τροποποιήσει ή αναστείλει τον Διαγωνισμό ή να ακυρώσει τυχόν θιγόμενες συμμετοχές. Οι συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις των παρόντων Όρων θα αποκλείονται και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. Εάν διαπιστωθεί ότι ένας συμμετέχων χρησιμοποιεί οποιοδήποτε μέσο για να παρακάμψει αυτόν τον όρο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά , κάνοντας χρήση πολλαπλών ταυτοτήτων, με δόλια παραποίηση δεδομένων, με δόλια ή ανέντιμη συμπεριφορά κατά τη γνώμη του Διοργανωτή ή επιδεικνύοντας οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά κατά παράβαση των παρόντων όρων, οι εν λόγω συμμετέχοντες θα αποκλείονται και τυχόν βραβεία που δικαιούνται θα ακυρώνονται.
Ο Διοργανωτής επιδιώκει να διεξάγει δίκαιες και ασφαλείς προωθητικές ενέργειες και να αποτρέπει την κατάχρηση και την εξαπάτηση. Εάν συμμετάσχετε με τρόπο που δεν συνάδει με τους παρόντες Όρους, οι συμμετοχές σας (και όλα τα σχετικά ψευδώνυμά σας) θα αποκλειστούν, το Δώρο που τυχόν απονεμηθεί θα τυγχάνει άκυρο και θα μπορεί να αναζητηθεί προς επιστροφή. Για τον λόγο αυτό, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή:
α) να επαληθεύει την επιλεξιμότητα των συμμετεχόντων ή/και των προσωρινών νικητών ζητώντας τις πληροφορίες που θεωρεί εύλογα απαραίτητες για τον σκοπό αυτό. Η συμμετοχή ή ένα Βραβείο μπορεί να παρακρατηθούν έως την επαρκή ολοκλήρωση της επαλήθευσης
β) να αποκλείει συμμετοχές που δεν έχουν γίνει απευθείας από το άτομο που συμμετέχει στον Διαγωνισμό
γ) να αποκλείει μαζικές συμμετοχές από φυσικά πρόσωπα, εμπορικές οργανώσεις , ομάδες καταναλωτών ή τρίτους, καθώς και ελλιπείς συμμετοχές και συμμετοχές που έχουν υποβληθεί με μακροεντολές ή άλλα αυτοματοποιημένα μέσα
δ) να αποκλείει συμμετοχές που γίνονται με τη χρήση ανώνυμων υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως, ενδεικτικά, οι Guerilla Mail, Dispostable ή Mailinator
ε) να αποκλείει τις συμμετοχές που υπερβαίνουν το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο ή εκείνες που χρησιμοποιούν τεχνικές όπως το «script» (προγραμματισμός με μικροεντολές),
στ) το «brute force» (εξαντλητική δοκιμή κλειδιών), πολλαπλές κάρτες SIM για συμμετοχές με τη μορφή Κειμένου, απόκρυψη ταυτότητας με χειραγώγηση διευθύνσεων IP (Πρωτοκόλλου Διαδικτύ-ου), χρήση ψευδωνύμων ή ταυτότητας άλλης από τη δική τους ή οποιοδήποτε άλλο μέσο,
ζ) να αποκλείει συμμετοχές που, με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, δεν ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις των παρόντων Όρων.

5. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού

Οι Νικητές του Διαγωνισμού – συνολικά (24) και οι επιλαχόντες του Διαγωνισμού συνολικά (24) - θα αναδεικνύονται αυτόματα μέσω ηλεκτρονικού αδιάβλητου συστήματος, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, που θα εξασφαλίζει το τυχαίο της διαδικασίας ανάδειξης των Νικητών. Από την ανωτέρω διαδικασία θα αναδεικνύονται εβδομαδιαίως δύο (2) νικητές και δύο (2) επιλαχόντες, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί τουλάχιστον τέσσερις (4) έγκυρες συμμετοχές κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς (εβδομάδα). Η κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή της εβδομάδας πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, στις 12:00:00 το μεσημέρι της επόμενης εργάσιμης ημέρας. Εξαιρείται η τελευταία κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί συγκεκριμένη ημέρα και ώρα. Η Διοργανώτρια δύναται με ανακοίνωση στο Διαδικτυακό Τόπο να τροποποιήσει την ημέρα ή/και την ώρα κλήρωσης για τεχνικούς ή άλλους λόγους κατά την διακριτική της ευχέρεια.
Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 12 κληρώσεις:
- Στις 10/10/2023, ημέρα Τρίτη
- Στις 17/10/2023, ημέρα Τρίτη
- Στις 24/10/2023, ημέρα Τρίτη
- Στις 31/10/2023, ημέρα Τρίτη
- Στις 07/11/2023, ημέρα Τρίτη
- Στις 14/11/2023, ημέρα Τρίτη
- Στις 21/11/2023, ημέρα Τρίτη
- Στις 28/11/2023, ημέρα Τρίτη
- Στις 05/12/2023, ημέρα Τρίτη
- Στις 12/12/2023, ημέρα Τρίτη
- Στις 19/12/2023, ημέρα Τρίτη
- Στις 04/01/2024, ημέρα Πέμπτη στις 12:00μμ
Οι Νικητές φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων τους και εγγυώνται ότι τα στοιχεία τους είναι αληθή και ακριβή και ότι είναι κάτοχοι ή έχουν εξασφαλίσει τη ρητή συναίνεση ή εξουσιοδότηση του κατόχου του τηλεφώνου επικοινωνίας που δήλωσαν.
Σε περίπτωση συνδρομής σπουδαίου λόγου ή γεγονότος ανωτέρας βίας, η Διοργανώτρια ή/και ο Συνεργάτης δύνανται, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, να μεταβάλουν τις ως άνω ημερομηνίες κλήρωσης, κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης στον Διαδικτυακό Τόπο.

6. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων

6.1 Οι Νικητές των Δώρων θα ενημερώνονται ότι έχουν αναδειχθεί νικητές του Διαγωνισμού με τηλεφωνική επικοινωνία, αποκλειστικά και μόνον στο κινητό τηλέφωνο που θα έχουν δηλώσει στην φόρμα συμμετοχής, ενδεικτικά εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάδειξης τους σε νικητές. Η τηλεφωνική επικοινωνία θα πραγματοποιείται από την εταιρία CARE DIRECT, η οποία θα επικοινωνήσει με κάθε Νικητή για να τον ενημερώσει ότι έχει κερδίσει το συγκεκριμένο Δώρο. Αν κάποιος Νικητής δεν ανταποκριθεί εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, ή η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή για οποιοδήποτε λόγο π.χ. τηλεφωνητής, λάθος τηλέφωνο, έχει κλαπεί το τηλέφωνό του, δεν απαντά κ.λ.π., συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών ή γεγονότων που συνιστούν ανωτέρα βία, ή δηλώσει ότι δεν αποδέχεται το Δώρο του θα ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ και το Δώρο θα περνάει στον πρώτο επιλαχόντα για τον οποίο θα τηρηθεί ομοίως η παραπάνω διαδικασία κ.ο.κ. Η CARE DIRECT θα κάνει συνολικά τέσσερις (4) προσπάθειες επικοινωνίας με τον κάθε Νικητή. Σε κάθε περίπτωση η CARE DIRECT, ο Διοργανωτής και ο Συνεργάτης δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των Νικητών. Εάν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον Νικητή, το δώρο θα περνάει στον πρώτο επιλαχόντα για τον οποίο θα τηρηθεί ομοίως η παραπάνω διαδικασία κ.ο.κ.
Η ως άνω επικοινωνία με τον Νικητή συνεπάγεται την πλήρη ενημέρωση του τελευταίου ότι έχει κερδίσει το Δώρο. Η προσπάθεια ειδοποίησης των Νικητών θα αποδεικνύεται πλήρως με απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου της CARE DIRECT. Κατά την επικοινωνία αυτή, κάθε Νικητής θα ερωτηθεί για τα στοιχεία του προκειμένου να γίνει επαλήθευση αυτών και, εν συνεχεία, θα ζητηθεί από τον ίδιο να επιβεβαιώσει το email του προκειμένου να του αποσταλεί η φόρμα αποδοχής δώρου. Την εν λόγω φόρμα ο Νικητής οφείλει να τη συμπληρώσει και να την αποστείλει, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα υποδειχθεί από την CARE DIRECT, από κοινού με απλή φωτογραφία ή φωτοτυπία του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή οποιουδήποτε άλλο αποδεικτικού εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητα και η ηλικία του Νικητή. Η αποστολή της φόρμας αποδοχής Δώρου από κοινού με το αποδεικτικό έγγραφο ταυτοποίησής του, κατά τα ανωτέρω, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την απόδοση του Δώρου στο Νικητή. Στην φόρμα αποδοχής δώρου, ο Νικητής καλείται να συμπληρώσει τα ακόλουθα προσωπικά του δεδομένα: ονοματεπώνυμο, και στοιχεία ταυτότητας. Τυχόν μη εμπρόθεσμη υποβολή της φόρμας αποδοχής Δώρου ή μη προσήκουσα συμπλήρωσή της με όλα τα ως άνω απαραίτητα στοιχεία ή μη αποστολή σχετικού αποδεικτικού εγγράφου ταυτοπροσωπίας ή τυχόν άρνηση του Νικητή γνωστοποίησης των στοιχείων αυτών καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο ορίσει η Διοργανώτρια ή ο Συνεργάτης παρέχει στη Διοργανώτρια το δικαίωμα κήρυξης του Νικητή ως έκπτωτου του Δώρου. Σε αυτή την περίπτωση ο Νικητής χάνει οποιοδήποτε δικαίωμά του στο Δώρο, η δε Διοργανώτρια και ο Συνεργάτης ουδεμία ευθύνη θα φέρουν έναντι του έκπτωτου Νικητή.
Μετά την επιβεβαίωση των στοιχείων των νικητών, το επίθετο και το πρώτο γράμμα του μικρού ονόματος των τυχερών Νικητών θα αναρτηθούν στο Διαδικτυακό Τόπο, όπου θα παραμείνουν αναρτημένα μέχρι τις 15/02/2024.
6.2 Η αποστολή του Δώρου θα γίνει μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο εκάστοτε Νικητής στη φόρμα συμμετοχής.
Η αποστολή του Δώρου γίνει από την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει υποδειχθεί από την CARE DIRECT, εντός είκοσι (20) ημερών από την υποβολή της Φόρμας Αποδοχής Δώρου από τον Νικητή.

7. Ευθύνη

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια και ο Συνεργάτης δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης στο Διαδικτυακό Τόπο ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο. Συνεπώς δεν φέρουν καμία ευθύνη για ζημίες ή απώλειες που προκαλούνται από λάθη, καθυστερήσεις ή διακοπές στη μετάδοση, δυσλειτουργίες του τεχνικού εξοπλισμού και των υπηρεσιών, εσφαλμένο περιεχόμενο, την απώλεια ή διαγραφή δεδομένων, ιούς, κλπ. κατά τη διάρκεια της συμμετοχής στο Διαγωνισμό ή κατά την διαδικασία της ενημέρωσης των συμμετεχόντων και των νικητών.
Η Διοργανώτρια Εταιρεία και ο Συνεργάτης δε θα ευθύνονται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε Συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης των νικητών. Επιπλέον η Διοργανώτρια και ο Συνεργάτης δεν φέρουν καμία ευθύνη για την προσβασιμότητα στο διαδικτυακό τόπο καθώς είναι πέραν της σφαίρας επιρροής τους. Η Διοργανώτρια Εταιρία θεωρεί ότι κάθε Νικητής είναι κάτοχος ή έχει εξασφαλίσει τη ρητή συναίνεση ή εξουσιοδότηση του κατόχου του αριθμού κινητού τηλεφώνου, το οποίο δήλωσε.
Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρίας και του Συνεργάτη θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια, ενώ σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, πλημμυρών, πυρκαγιών ή λοιπών φυσικών καταστροφών, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών, μέτρων κατά της πανδημίας covid-19 κλπ.) , που ενδέχεται ενδεικτικά να προκαλέσουν τυχόν καθυστερήσεις στην απόδοση του Δώρου, παράταση ή σύντμηση της διάρκειας του Διαγωνισμού ή αναβολή ή ματαίωση της διενέργειας της κλήρωσης ή του Διαγωνισμού.
Η Διοργανώτρια και ο Συνεργάτης δεν φέρουν καμία ευθύνη και δεν υπέχουν ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων ή/και των Νικητών πέραν της απόδοσης των Δώρων στους νικητές που θα αποδεχθούν το Δώρο σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Η Διοργανώτρια και ο Συνεργάτης ουδεμία ευθύνη φέρουν σε σχέση με την αξιοποίηση, εξαργύρωση και χρήση του Δώρου από τους Νικητές και εν γένει την παρεχόμενη από το Ταξιδιωτικό Γραφείο ταξιδιωτική υπηρεσία επιλογής τους, αποκλειομένης ρητώς οιασδήποτε ευθύνης της Διοργανώτριας και του Συνεργάτη σε περιπτώσεις, μεταξύ άλλων, καθυστερήσεων αναχωρήσεων/αφίξεων μεταφορικών μέσων, καθώς και σε περίπτωση οιασδήποτε τυχόν ζημίας, απώλειας, φθοράς ή ατυχήματος που ενδέχεται να λάβει χώρα και να προκαλέσει την οποιαδήποτε υλική ή μη ζημία σε βάρος των Νικητών ή/και των συνοδών τους. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται στην ομαλή και προσήκουσα απόδοση του Δώρου στον εκάστοτε Νικητή, ο οποίος εν συνεχεία οφείλει να εξαργυρώσει τι Δώρο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και κατόπιν σχετικής συνεννόησης και συμφωνίας με το Ταξιδιωτικό Γραφείο. Ειδικότερα, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη, ποινική, αστική ή άλλη προς οποιονδήποτε Νικητή ή επιλαχόντα, Συμμετέχοντα ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/και ζημία (υλική, περιουσιακή, ηθική ή άλλη) ήθελε προκληθεί ή/και επισυμβεί σε αυτούς, σχετιζόμενη με οποιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, με το Διαγωνισμό, τα Δώρα, τη χρήση των Δώρων, τα προϊόντα που εμπορεύεται η Διοργανώτρια ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. O κάθε Νικητής είναι υπεύθυνος να ελέγξει την φυσική του κατάσταση ως προς την δυνατότητά του να κάνει χρήση του Δώρου χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του και την ασφάλειά του, αναλαμβάνει να κάνει χρήση του Δώρου με ασφάλεια, σύνεση και αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή θέμα υγείας προκύψει και σχετίζεται αμέσως ή εμμέσως με το Δώρο. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της απονομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και του Συνεργάτη παύει να υφίσταται.

8. Προσωπικά Δεδομένα

Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού ο Συνεργάτης, το Ταξιδιωτικό Γραφείο και η CARE DIRECT (εκτελούντες την επεξεργασία) θα τηρήσουν αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων (ήτοι ονοματεπώνυμο, email, κινητό τηλέφωνο) τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της διενέργειας των κληρώσεων, τον έλεγχο της εγκυρότητας της συμμετοχής στον Διαγωνισμό και της ανάδειξης των Νικητών. Στη συνέχεια, προκειμένου να αποδοθεί το Δώρο στους Νικητές/επιλαχόντες του Διαγωνισμού, θα ζητηθούν επιπλέον τα εξής προσωπικά δεδομένα των Νικητών/επιλαχόντων: στοιχεία ταυτότητας. Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα των Νικητών/επιλαχόντων θα συλλεγούν από την CARE DIRECT και, εν συνεχεία, θα διαβιβασθούν στον Συνεργάτη μέσω κρυπτογραφημένης επικοινωνίας με σκοπό την απόδοση του εκάστοτε Δώρου στους δικαιούχους Νικητές και την δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού (δηλαδή το επίθετο και το πρώτο γράμμα του μικρού ονόματος) - του Νικητή, ώστε τα πρόσωπα των Νικητών να μην είναι ταυτοποιήσιμα) στην ιστοσελίδα www.ygeiaspavlides.gr. Στη συνέχεια, ο Συνεργάτης θα διαβιβάσει μέσω κρυπτογραφημένης επικοινωνίας τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα των Νικητών/επιλαχόντων στην Διοργανώτρια και στο Ταξιδιωτικό Γραφείο FIGAME.COM ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ με σκοπό την απόδοση των Δώρων στους Νικητές. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ των νικητών του Διαγωνισμού γίνεται βάσει του εννόμου συμφέροντος της Διοργανώτριας ως Υπευθύνου Επεξεργασίας για την διενέργεια του Διαγωνισμού, τη διεξαγωγή των κληρώσεων και την απόδοση των Δώρων στους Νικητές, κατά τα ανωτέρω, καθώς και για σκοπούς συμμόρφωσης με τις έννομες υποχρεώσεις της Διοργανώτριας.
Η Διοργανώτρια, ο Συνεργάτης, το Ταξιδιωτικό Γραφείο και η CARE DIRECT διατηρούν τα αρχεία με τα προσωπικά δεδομένα των νικητών καθώς συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό από το σύστημα και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής. Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα των Νικητών και Συμμετεχόντων, τα οποία είναι τα απολύτως απαραίτητα και πρόσφορα για τους προαναφερθέντες σκοπούς διατηρούνται κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την απόδοση των Δώρων στους Νικητές. Μετά το πέρας του ως άνω διαστήματος τα πάσης φύσεως προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Νικητών που έχουν συλλεγεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού καταστρέφονται με ασφάλεια, εκτός εάν η τήρησή τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Πρόσβαση στα ως άνω προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Νικητών έχουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, του Συνεργάτη της CARE DIRECT ή του ταξιδιωτικού γραφείου FIGAME.COM ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ.
Η παροχή των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων και η επεξεργασία τους αποτελεί αναγκαίο όρο για τη συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό. Επομένως, εάν οι συμμετέχοντες δεν επιθυμούν να τύχουν τα προσωπικά δεδομένα τους της ανωτέρω περιγραφόμενης επεξεργασίας, οφείλουν να μην λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό και εάν οι Νικητές δεν επιθυμούν να παράσχουν τα επιπλέον προσωπικά δεδομένα που θα τους ζητηθούν, δεν θα δύνανται να παραλάβουν το Δώρο τους.
Αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα και τα δικαιώματα που παρέχονται στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, οι Συμμετέχοντες και οι Νικητές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα τους λαμβάνοντας σχετικό αντίγραφο, να ενημερωθούν, καθώς και να ζητήσουν τη διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, να εναντιωθούν στην επεξεργασία ή να ζητήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων. Παρέχεται επίσης υπό προϋποθέσεις το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων καθώς και δικαίωμα φορητότητας αυτών.
Για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων, οι Συμμετέχοντες και οι Νικητές μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Διοργανώτρια στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: MDLZDataProtectionOfficeMEU@mdlz.com.
Οι διαγωνιζόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχετικά παράπονά τους ως προς την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τους στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr).
Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο η Διοργανώτρια Εταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://eu.mondelezinternational.com/privacy-notice?sc_lang=el-gr&siteId=cjCkWdy0Mn8Cr5icsFFHcQ==

9. Δημοσιότητα

Οι παρόντες Όροι, έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο και θα παραμείνουν αναρτημένοι, ως εκάστοτε ισχύουν, καθ’ όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού.

10. Ακύρωση Διαγωνισμού / Τροποποίηση Όρων / Ευθύνη

Η Διοργανώτρια Εταιρεία , διατηρεί το δικαίωμα μονομερώς και κατά την κρίση της να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα Δώρα, καθώς και να μεταβάλλει τους παρόντες όρους ή /και να ματαιώσει το Διαγωνισμό, με ανακοίνωση στο Διαδικτυακό Τόπο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί ο Διαγωνισμός, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας Εταιρείας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση.
Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται η Διοργανώτρια Εταιρεία και ο Συνεργάτης για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με το Δώρο του Διαγωνισμού και εν γένει τον Διαγωνισμό ή την ακύρωση, διακοπή, αναστολή, ματαίωση, παράταση ή σύντμηση της διάρκειάς του, καθώς και με την αξιοποίηση του Δώρου από τους Νικητές.
Οι Συμμετέχοντες και οι Νικητές δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, διακριτικά γνωρίσματα, σε λέξεις ή ενδείξεις που προσομοιάζουν προς τα σήματα, brands, λογότυπα ή οποιεσδήποτε μεταφράσεις αυτών, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά, το διακριτικό τίτλο ή την επιχειρηματική δραστηριότητα ή τις ευρεσιτεχνίες της Διοργανώτριας ή/και του Συνεργάτη.

11. Αποδοχή όρων

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται.

12. Πληροφορίες – Παράπονα

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε Συμμετέχων, Νικητής ή τρίτος μπορεί να καλεί στα τηλέφωνα: 800 11 81111 (από σταθερό, χωρίς χρέωση) ή στο τηλέφωνο 210 2889000.

13. Δικαιοδοσία – Εφαρμοστέο δίκαιο

Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων όρων, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.